Privatumo politika

 • Bendrosios nuostatos
  Į jūsų privatumą žiūrime labai rimtai. Jūsų asmens duomenų neparduosime ir nenuomosime. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija). Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip savo klientui, mums reikia tam tikrų Jūsų asmens duomenų. Mes įsipareigojame rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Visus duomenis rinksime, laikysime ir tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.


  Tikslas, kodėl renkami (tvarkomi) asmens duomenys
  Asmens duomenys tvarkomi siekiant:
  • užtikrinti, kad pirkimo procesas būtų sklandus, o aptarnavimas po pirkimo būtų savalaikis ir profesionalus;
  • bendrauti su Jumis, atsakyti į Jūsų užduodamus klausimus;
  • užtikrinti, kad Jūsų informacija būtų tiksli ir atnaujinta;
  • tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti;
  • susisiekti su Jumis, jei pamiršote savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais.


  Asmens duomenys, kuriuos renkame
  Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume administruoti Jūsų pirkimo procesą Dabinta.lt elektroninėje parduotuvėje. Norėdami užsiregistruoti ir pirkti Dabinta.lt elektroninėje parduotuvėje, privalote pateikti šią informaciją. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsite vykdyti pirkimo proceso, o mes negalėsime Jums parduoti prekių arba suteikti paslaugų:
  • Vardas;
  • Pavardė;
  • El. pašto adresas;
  • Adresas
  • Mobiliojo telefono numeris.

  Dabinta.lt asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų. Visi šie asmens duomenys gaunami tik gavus asmens sutikimą.
  Pirkimo proceso metu registruodamiesi Dabinta.lt parduotuvėje, Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Atsiradus netikslumams, turite nedelsdami juos ištaisyti.


  Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

  Dabinta.lt, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).
  Dabinta.lt renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis Dabinta.lt įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Dabinta.lt teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).
  Asmens duomenys tvarkomi davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas susisiekus el. paštu info@dabinta.lt.


  Duomenų saugojimo trukmė

  Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
  Siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita klientų informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.
  Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą Mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir Mūsų bendradarbiavimu.


  Duomenų saugumas
  Prieiga prie Jūsų paskyros saugoma Jūsų nustatytu slaptažodžiu. Niekam neatskleiskite savo slaptažodžio. Kai baigiate naudotis Dabinta.lt, nepamirškite atsijungti paspaudę mygtuką „Atsijungti“, ypač jei naudojatės viešu kompiuteriu. Prašome atkreipti dėmesį, kad duomenų perdavimas internetu (pvz. elektroniniu paštu) ne visada yra visiškai saugus ir neįmanoma užtikrinti, kad trečiosios šalys prie jų neprisijungs.
  Imsimės visų techninių ir administracinių saugumo priemonių, kurios reikalingos apsaugoti Jūsų duomenis nuo neteisėto praradimo bei prieigos ir nuo neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar ištrynimo. Prieiga prie jūsų duomenų yra suteikiama tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga šioje privatumo politikoje aprašytais tikslais. Tokius asmenis saisto taikomi duomenų apsaugos įstatymai.


  Jūsų duomenų teikimas
  Dabinta.lt, tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu.
  Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų tiekėjams), kurie teikia mums paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis Mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
  Norėdami įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, dalinamės Jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, kurios teikia mums paslaugas, pavyzdžiui, vykdo pristatymo paslaugų suteikimą, tiesioginės rinkodaros išsiuntimą. Šios įmonės gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jos privalo saugoti Jūsų asmens duomenis pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą.


  Įstatymu užtikrinamos Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenimis
  Jūs turite teisę:
  • gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip mes juos tvarkome;
  • kreiptis į Mus su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikiamų veiksmų. Mums labai svarbu turėti tikslius Jūsų asmens duomenis;
  • kreiptis į Mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jums susipažinus su savo asmens duomenimis nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Dabinta.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
  • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;
  • nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Jūs taip pat turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą;
  • bet kuriuo metu atšaukti bet kokį sutikimą, kurį suteikėte registruodamiesi ar naudodamiesi mūsų paslaugomis. Toks atsisakymas nepaveiks Duomenų Tvarkymo, įvykdyto iki atsisakymo ir paremto suteiktu sutikimu, teisėtumo;
  • savo sutikimą gauti naujienlaiškius galite atšaukti el. paštu info@dabinta.lt.
  Jeigu Jums kelia susirūpinimą Mūsų veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šių Privatumo taisyklių arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į Dabinta.lt bet kuriuo Jums patogiu būdu: el. paštu info@dabinta.lt, telefonu +370 699 95806. Nepaisant bet kokių kitų teisės gynimo priemonių, taip pat turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą priežiūros institucijoms.


  Slapukų naudojimas

  Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis Jūsų įrenginio nustatymuose.


  Sutikimas dėl slapukų

  Kai prisijungiate prie Dabinta.lt svetainės, parodydami slapukų pranešimą ir gaudami Jūsų leidimą mes paprašome Jūsų sutikimo į Jūsų įrenginį patalpinti papildomus slapukus. Šie slapukai nėra būtini mūsų svetainės funkcionavimui ir veikimui, tačiau jie padeda mums:
  • identifikuoti, kiek lankytojų apsilanko Dabinta.lt svetainėje ir kaip jie joje elgiasi. Tai padeda mums gerinti Dabinta.lt svetainės funkcionalumą, pvz. užtikrinant, kad vartotojai gali rasti tai, ko ieško (analitiniai/veikimo slapukai);
  • identifikuoti, kada Jūs pakartotinai apsilankote Dabinta.lt svetainėje. Tai padeda mums personalizuoti mūsų turinį, pasižymėti Jūsų parinktis (funkciniai slapukai);
  • fiksuoti Jūsų apsilankymus Dabinta.lt svetainėje ir tai, kuriuose puslapiuose lankotės bei kurias nuorodas spaudžiate. Šią informaciją naudojame tam, kad geriau pritaikytume Dabinta.lt svetainę bei Jums rodomą reklamą prie Jūsų poreikių (tiksliniai slapukai).
  Duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus, išjungę visus slapukus arba išjungę (įjungę) juos po vieną. Visgi atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose.


  „Google Analytics“ naudojimas
  Ši svetainė naudoja „Google Analytics“, „Google Inc“ („Google“) teikiamą internetinės analizės paslaugą. „Google Analytics“ naudoja „slapukus“, tekstines rinkmenas, kurios saugomos jūsų kompiuteryje ir kurios leidžia analizuoti tai, kaip naudojatės Svetaine. Slapukų sukuriama informacija, susijusi su tuo, kaip naudojatės šia Svetaine, paprastai perduodama ir saugoma „Google“ serveryje JAV. „Google“ šią informaciją naudoja Dabinta.lt vardu, siekdama įvertinti tai, kaip naudojatės Svetaine, sudaryti ataskaitas apie svetainės aktyvumą ir teikti Dabinta.lt papildomas paslaugas, susijusias su Svetaine ir naudojimusi internetu. Kaip „Google Analytics“ veiklos dalis jūsų naršyklės perduodamas IP adresas nebus susiejamas su kitais „Google“ turimais duomenimis. Galite neleisti, kad jūsų kompiuteryje būtų saugomi slapukai pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Jei tai padarysite, kai kurios Svetainės funkcijos jums gali būti apribotos.


  Privatumo politikos keitimas
  Kadangi savo veiklą vystome nuolat, pasiliekame teisę pakeisti šią privatumo politiką bet kuriuo metu, vadovaudamiesi taikytinais įstatymais. Visi pakeitimai nedelsiant bus publikuojami Dabinta.lt puslapyje. Nepaisant to, dėl atnaujinimų šį puslapį turėtumėte tikrinti nuolat.
  Ši Privatumo politika yra taikoma nuo 2018 m. gegužės 25 d.

 • Prenumeruok ir gauk nuolaidą pirmam apsipirkimui

  Prenumeruok ir gauk 10% nuolaidą pirmam apsipirkimui prenumeruoti